<-- 2Corinthians 3:13 | 2Corinthians 3:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:14

2Corinthians 3:14 - ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܘܰܪܘ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But they are blinded in their minds unto this day. For when the old covenant is read, that very veil standeth upon them, nor is it apparent (to them) that in the Meshiha it hath been abolished.

(Murdock) But they were blinded in their understanding; for until this day, when the old Testament is read, the same vail resteth upon them; nor is it manifest [to them], that it is abolished by the Messiah.

(Lamsa) But their minds were blinded: for to this day, when the Old Testament is read, the same veil rests over them, and it is not known to them that the veil has been removed through Christ.

(KJV) But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-03140 - - - - - - No - - -
ܐܬܥܘܪܘ ܐܶܬ݂ܥܰܘܰܪܘ 2:15421 ܥܘܪ Denominative blind 407 161 62047-03141 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܡܕܥܝܗܘܢ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ 2:8768 ܝܕܥ Noun knowledge, understanding, mind 254 116 62047-03142 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62047-03143 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-03144 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9014 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62047-03145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62047-03146 - - - - - - No - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62047-03147 - Feminine Singular - - - No - - -
ܥܬܝܩܬܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܬ݁ܳܐ 2:16316 ܥܬܩ Adjective old, ancient 431 169 62047-03148 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܩܪܝܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ 2:18874 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62047-03149 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-031410 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-031411 - Feminine Singular - - - No - - -
ܬܚܦܝܬܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:7476 ܚܦܐ Noun veil, covering 610 237 62047-031412 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܝܡܐ ܩܳܝܡܳܐ 2:18337 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62047-031413 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-031414 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-031415 - - - - - - No - - -
ܡܬܓܠܝܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܐ 2:3757 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62047-031416 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܕܒܡܫܝܚܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12512 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-031417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-031418 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܬܒܛܠܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܳܐ 2:2573 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62047-031419 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.