<-- 2Corinthians 2:17 | 2Corinthians 3:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:1

2Corinthians 3:1 - ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܐܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܳܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܐܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܦ݂ܰܩܕ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Do we begin again anew to show who we are? or do we need as others to write epistles of commendation to you concerning ourselves, or that you should write to commend us ?

(Murdock) Do we begin again to show you who we are ? Or do we, like others, need that letters recommendatory of us should be written to you? Or, that ye should write recommendations of us ?

(Lamsa) DO we begin again to commend our selves? Or do we need, as some other people, epistles of commendation concerning us written to you, or that you should write commending us?

(KJV) Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܫܪܝܢܢ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ 2:22372 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62047-03010 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62047-03011 - - - - - - No First Common Plural
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62047-03012 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-03013 - - - - - - No - - -
ܕܪܝܫ ܕ݁ܪܺܝܫ 2:19923 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62047-03014 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܢܚܘܝܟܘܢ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:6396 ܚܘܐ Verb show 129 70 62047-03015 First Common Plural - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62047-03016 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-03017 First Common Plural - - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-03018 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62047-03019 - - - - - - No - - -
ܣܢܝܩܝܢܢ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ 2:14639 ܣܢܩ Verb need 383 153 62047-030110 First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No First Common Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-030111 - - - - - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7676 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-030112 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܓܪܬܐ ܕ݁ܶܐܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ 2:216 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62047-030113 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܦܘܩܕܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ 2:16956 ܦܩܕ Noun commandment, precept, ordinance 438 171 62047-030114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܬܟܬܒܢ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܳܢ 2:10743 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-030115 Third Feminine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-030116 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠܝܢ ܥܠܰܝܢ 2:15710 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-030117 - - - - - - No First Common Plural
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-030118 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-030119 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܟܬܒܘܢ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܽܘܢ 2:10744 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-030120 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܦܩܕܘܢ ܬ݁ܦ݂ܰܩܕ݂ܽܘܢ 2:17038 ܦܩܕ Verb command 454 177 62047-030121 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܥܠܝܢ ܥܠܰܝܢ 2:15710 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-030122 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.