<-- 2Corinthians 1:24 | 2Corinthians 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 2:1

2Corinthians 2:1 - ܕ݁ܳܢܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܒ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But I have determined this in myself, that I will not with sorrow again come to you.

(Murdock) And I determined this with myself, that I would not again come to you in sadness.

(Lamsa) BUT I determined this with myself, that I would not come again to you in sadness.

(KJV) But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܢܬ ܕ݁ܳܢܶܬ݂ 2:4430 ܕܢ Denominative judge 95 56 62047-02010 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-02011 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-02012 - Feminine Singular - - - No - - -
ܒܢܦܫܝ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܝ 2:13450 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-02013 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-02014 - - - - - - No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62047-02015 - - - - - - No - - -
ܒܟܪܝܘܬܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:10497 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62047-02016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-02017 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-02018 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.