<-- 2Corinthians 1:12 | 2Corinthians 1:14 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 1:13

2Corinthians 1:13 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For we write no other (things) to you than those which you know and acknowledge, and which I am confident you will acknowledge unto the end:

(Murdock) We write no other things unto you, than those which ye know and acknowledge. And I trust, ye will acknowledge them to the end:

(Lamsa) For we write nothing to you except those things which you know and understand, and I trust you will understand them to the end;

(KJV) For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-01130 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-01131 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܚܪܢܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ 2:7678 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-01132 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܟܬܒܝܢܢ ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ 2:10727 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-01133 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-01134 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-01135 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-01136 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܕܥܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25864 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-01137 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-01138 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-01139 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܢ 2:25913 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-011310 Second Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-011311 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܬܟܝܠ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ 2:30870 ܬܟܠ Verb confident 611 238 62047-011312 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-011313 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-011314 - - - - - - No - - -
ܕܥܕܡܐ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15206 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62047-011315 - - - - - - No - - -
ܠܐܚܪܝܬܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:7673 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 62047-011316 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܫܬܘܕܥܘܢ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܽܘܢ 2:8735 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-011317 Second Masculine Plural - Imperfect ESHTAPHAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.