<-- 2Corinthians 13:4 | 2Corinthians 13:6 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 13:5

2Corinthians 13:5 - ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܩܰܘ ܐܶܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܐܰܣܰܘ ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܰܣܠܰܝܳܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Prove yourselves, whether in the faith itself you stand; try yourselves. Are you not assured that Jeshu the Meshiha is in you, if you be not reprobates ?

(Murdock) Examine yourselves, whether ye stand in the faith: prove yourselves. Do ye not acknowledge that Jesus the Messiah is in you ? And if [he is] not, ye are reprobates.

(Lamsa) Examine yourselves, whether you are in the same faith; heal your souls. Do you not realize that Jesus Christ is among you? If this is not so, then you are rejected.

(KJV) Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-13050 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܩܘ ܒ݁ܩܰܘ 2:3157 ܒܩܐ Verb prove, examine, consider 52 40 62047-13051 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-13052 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-13053 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62047-13054 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:29303 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62047-13055 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-13056 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-13057 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܣܘ ܐܰܣܰܘ 2:13215 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 62047-13058 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-13059 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-130510 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܘܕܥܝܬܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:8720 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62047-130511 Second Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No Second Masculine Plural
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62047-130512 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-130513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-130514 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-130515 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62047-130516 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-130517 - - - - - - No - - -
ܡܣܠܝܐ ܡܰܣܠܰܝܳܐ 2:14423 ܣܠܐ Participle Adjective despised, rejected, reprobate, contemptible 285 127 62047-130518 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-130519 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.