<-- 2Corinthians 13:1 | 2Corinthians 13:3 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 13:2

2Corinthians 13:2 - ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܩܰܕ݁ܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) I have foretold you, and again I foretell you; as also twice while I was with you I told you, (so) now also being distant I write to those who have sinned, and to the rest of the others; that if I come again I will not spare.

(Murdock) I have before said to you, and again I say to you beforehand, (as also I said to you a second time, while I was with you; and now also, while absent, I write to those who have sinned and to the others,) that if I come again, I will not spare:

(Lamsa) I have told you before, and again I tell you in advance, just as I have told you on my two previous visits; and now even while I am far away I write to those who have sinned, and to all others, that if I come again, I will not spare any one:

(KJV) I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-13020 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62047-13021 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-13022 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-13023 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-13024 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܬܘܒ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ 2:22722 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62047-13025 - - - - - - No - - -
ܡܩܕܡ ܡܩܰܕ݁ܶܡ 2:29216 ܩܕܡ Verb go before 490 188 62047-13026 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-13027 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-13028 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-13029 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-130210 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-130211 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-130212 - - - - - - No - - -
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62047-130213 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5509 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62047-130214 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܗܘܝܬ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ 2:5074 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-130215 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-130216 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-130217 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-130218 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-130219 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62047-130220 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-130221 - - - - - - No - - -
ܪܚܝܩ ܪܰܚܺܝܩ 2:19875 ܪܚܩ Adjective far, distant, remote 537 206 62047-130222 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-130223 First Common Singular - - - Yes - - -
ܟܬܒܢܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ 2:10729 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-130224 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No First Common Singular
ܠܗܠܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ 2:5268 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-130225 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܛܘ ܕ݁ܰܚܛܰܘ 2:6783 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62047-130226 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܫܪܟܐ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22473 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62047-130227 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܪܢܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7684 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-130228 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62047-130229 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-130230 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62047-130231 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-130232 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܣ ܐܶܚܽܘܣ 2:6519 ܚܣ Verb spare, pity 132 72 62047-130233 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.