<-- 2Corinthians 12:20 | 2Corinthians 13:1 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:21

2Corinthians 12:21 - ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܡܰܟ݁ܟ݂ܰܢܝ ܐܰܠܳܗܝ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠ ܥܰܠ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܰܚܙܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܀

Translations

(Etheridge) and lest, when I come to you, my God may humiliate me, and I may have to lament over many who have sinned, and have not repented of the uncleanness and of the fornication and of the lasciviousness which they have committed.

(Murdock) lest, when I come to you, my God should humble me; and I should mourn over many, who have sinned, and have not repented of the impurity, the whoredom, and the lasciviousness, which they have committed.

(Lamsa) Perhaps when I come to you, my God will humble me, and I will mourn over many who have sinned, and who have not repented of the impurity, immorality, and lasciviousness which they have committed.

(KJV) And lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62047-12210 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-12211 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-12212 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-12213 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܡܟܟܢܝ ܢܡܰܟ݁ܟ݂ܰܢܝ 2:11683 ܡܟ Verb humble, humble 270 122 62047-12214 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No First Common Singular
ܐܠܗܝ ܐܰܠܳܗܝ 2:909 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-12215 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܐܬܐܒܠ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠ 2:147 ܐܒܠ Verb grieve, mourn 2 13 62047-12216 First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-12217 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-12218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-12219 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܛܘ ܕ݁ܰܚܛܰܘ 2:6782 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62047-122110 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-122111 - - - - - - No - - -
ܬܒܘ ܬ݁ܳܒ݂ܘ 2:22712 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 62047-122112 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-122113 - - - - - - No - - -
ܛܢܦܘܬܐ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8266 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 62047-122114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62047-122115 - - - - - - No - - -
ܙܢܝܘܬܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:5850 ܙܢܐ Noun fornication, adultery, harlotry 118 67 62047-122116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62047-122117 - - - - - - No - - -
ܦܚܙܘܬܐ ܦ݁ܰܚܙܽܘܬ݂ܳܐ 2:16517 ܦܚܙ Noun lasciviousness 441 172 62047-122118 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܕܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14899 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-122119 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.