<-- 2Corinthians 12:19 | 2Corinthians 12:21 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:20

2Corinthians 12:20 - ܕ݁ܳܚܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܥܶܨܝܳܢܳܐ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ ܘܪܶܛܢܳܐ ܘܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For I fear lest, when I come to you, I should not find you as I wish, but should find you what you would not wish: lest there be contention and envy, and wrath and angry talk, and accusations and murmurings, and pompousness and agitation:

(Murdock) For I fear, lest I should come to you and not find you such as I would wish; and lest I also should be found by you, such as ye would not wish; lest [there should be] contention, and envying, and anger, and obstinacy, and slandering, and murmuring, and insolence, and commotion;

(Lamsa) For I fear, lest when I come to you, I shall not find you such as I wish to find you, and that you also will not find me as you wish to find me: lest there be controversies, envyings, angers, stubbornness, accusations, slanderings, boastings and disorders.

(KJV) For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܚܠ ܕ݁ܳܚܶܠ 2:24339 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62047-12200 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-12201 First Common Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-12202 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62047-12203 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-12204 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-12205 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-12206 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚܟܘܢ ܐܶܫܟ݁ܰܚܟ݂ܽܘܢ 2:21198 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62047-12207 First Common Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-12208 - - - - - - No - - -
ܕܨܒܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28965 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62047-12209 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-122010 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܐܫܬܟܚ ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ 2:21245 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62047-122011 First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-122012 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-122013 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-122014 First Common Singular - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-122015 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62047-122016 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-122017 - - - - - - No - - -
ܨܒܝܬܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:17515 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62047-122018 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62047-122019 - - - - - - No - - -
ܚܪܝܢܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ 2:7576 ܚܪܐ Noun contention, strife, dispute, altercation, contradiction 157 81 62047-122020 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܣܡܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ 2:7418 ܚܣܡ Noun envy, emulation, jealousy 152 80 62047-122021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܡܬܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ 2:7304 ܚܡܬ Noun anger, wrath, fury 148 78 62047-122022 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܨܝܢܐ ܘܥܶܨܝܳܢܳܐ 2:16118 ܥܨܐ Noun contumacy 423 167 62047-122023 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܐܟܠ‌ܩܪܨܐ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ‌ܩܰܪܨܳܐ 2:869 ܐܟܠ Idiom accusation 247 113 62047-122024 - - - - - - No - - -
ܘܪܛܢܐ ܘܪܶܛܢܳܐ 2:19904 ܪܛܢ Noun murmuring 539 207 62047-122025 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܬܝܪܘܬܐ ܘܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:7908 ܚܬܪ Noun boasting, vaunting, swelling 163 83 62047-122026 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܰܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ 2:20648 ܫܓܫ Noun riot, uproar, tumult, commotion 558 216 62047-122027 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.