<-- 2Corinthians 12:9 | 2Corinthians 12:11 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:10

2Corinthians 12:10 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For this cause I am willing in infirmities, in reviling, in affliction, in persecutions, in distresses, for the sake of the Meshiha; for when I am weak, then am I strong.

(Murdock) Therefore I have pleasure in infirmities, in reproach, in afflictions, in persecutions, in distresses, which are for the Messiah's sake: for when I am weak, then am I strong.

(Lamsa) Therefore I am content with infirmities, insults, hardships, persecutions, and imprisonments for Christ's sake: for when I am physically weak, then I am mentally strong.

(KJV) Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-12100 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-12101 - Masculine Singular - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28981 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62047-12102 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-12103 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܟܘܪܗܢܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ 2:10508 ܟܪܗ Noun sickness, infirmity, ailment, disease 211 101 62047-12104 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܨܥܪܐ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ 2:17842 ܨܥܪ Noun shame, dishonor, ignominy, disgrace 482 186 62047-12105 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܐܘܠܨܢܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ 2:1013 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62047-12106 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܪܕܘܦܝܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ 2:19504 ܪܕܦ Noun persecution 530 202 62047-12107 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܚܒܘܫܝܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ 2:6198 ܚܒܫ Noun imprisonment, confinement, constraint 123 68 62047-12108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-12109 - - - - - - No - - -
ܐܦܝ ܐܰܦ݁ܰܝ 2:1762 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-121010 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-121011 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62047-121012 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܗ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ 2:26505 ܟܪܗ Verb sick, weak 224 105 62047-121013 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-121014 First Common Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-121015 - - - - - - No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62047-121016 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-121017 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܚܝܠܬܢ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ 2:7060 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 62047-121018 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-121019 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.