<-- 2Corinthians 11:3 | 2Corinthians 11:5 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:4

2Corinthians 11:4 - ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙܢ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For if he who hath come to you shall preach to you another Jeshu, whom we have not preached, or you receive another Spirit which you have not received or another gospel which you have not accepted, you would have been well persuaded.

(Murdock) For if he that cometh to you, had proclaimed to you another Jesus, whom we have not proclaimed; or if ye had received another Spirit, which ye have not received; or another gospel, which ye have not accepted; ye might well have given assent.

(Lamsa) For if he who has come to you preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you have received another spirit, which you had not received, or another gospel which you had not accepted, you might well listen to him.

(KJV) For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-11040 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-11041 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-11042 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ 2:2094 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-11043 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-11044 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-11045 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62047-11046 - - - - - - No - - -
ܐܟܪܙ ܐܰܟ݂ܪܶܙ 2:10562 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62047-11047 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-11048 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-11049 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܚܢܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ 2:1374 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-110410 First Common Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-110411 - - - - - - No - - -
ܐܟܪܙܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙܢ 2:10566 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62047-110412 First Common Plural - Perfect APHEL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-110413 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62047-110414 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-110415 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܣܒܬܘܢ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:13205 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62047-110416 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-110417 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-110418 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܬܘܢ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:13205 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62047-110419 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-110420 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܬܐ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ 2:13879 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62047-110421 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-110422 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-110423 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-110424 - - - - - - No - - -
ܩܒܠܬܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17994 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62047-110425 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62047-110426 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ 2:28613 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62047-110427 Second Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-110428 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.