<-- 2Corinthians 11:22 | 2Corinthians 11:24 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:23

2Corinthians 11:23 - ܐܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ ܀

Translations

(Etheridge) if they are ministers of the Meshiha,-I speak with defectiveness of mind,-I exceed then ! In labours I exceed them, in stripes I exceed them, in chains I exceed them, in deaths many times.

(Murdock) If they are ministers of the Messiah, (in defect of understanding, I say it,) I am superior to them: in toils more than they, in stripes more than they, in bonds more than they, in deaths many times.

(Lamsa) If they are ministers of Christ, I speak as a fool, I am greater than they; in labor more than they, in wounds more than they, in imprisonments more frequent than they, and in danger of death many times.

(KJV) Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62047-11230 - - - - - - No - - -
ܡܫܡܫܢܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ 2:21840 ܫܡܫ Noun minister, servant, attendant 308 134 62047-11231 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-11232 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-11233 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܚܣܝܪܘܬ ܒ݁ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ 2:7454 ܚܣܪ Noun want, need, defect 151 79 62047-11234 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62047-11235 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62047-11236 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-11237 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܬܝܪ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9646 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62047-11238 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62047-11239 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-112310 First Common Singular - - - No - - -
ܒܠܐܘܬܐ ܒ݁ܠܶܐܘܽܬ݂ܳܐ 2:10911 ܠܐܐ Noun weariness, labour, fatigue, laboriousness 233 108 62047-112311 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62047-112312 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62047-112313 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܡܚܘܬܐ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11565 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 62047-112314 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62047-112315 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62047-112316 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܐܣܘܪܐ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ 2:1662 ܐܣܪ Noun bond, fetter, chain 22 25 62047-112317 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62047-112318 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62047-112319 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܡܘܬܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܐ 2:11483 ܡܬ Noun death 260 118 62047-112320 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܙܒܢܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5509 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62047-112321 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܣܓܝܐܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ 2:13933 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-112322 - Feminine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.