<-- 1Timothy 6:1 | 1Timothy 6:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 6:2

1Timothy 6:2 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܣܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦ݂ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But let not those who have believing masters slight them, because they are their brethren; but serve them the more, because they are believers, and beloved who are refreshed by their ministry. These things teach and require of them.

(Murdock) And let them who have believing masters, not treat them with disrespect, because they are their brethren; but let them be more obedient, because they are believers and beloved, in whose service they enjoy quietness. These things teach thou, and request of them.

(Lamsa) Those who have masters who are believers, let them not despise them, because they are brethren; but rather serve them more zealously, because they are believers and beloved in whose service they find rest; These things teach and exhort.

(KJV) And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-06020 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62054-06021 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62054-06022 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62054-06023 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܪܝܐ ܡܳܪܰܝܳܐ 2:12408 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62054-06024 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1233 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62054-06025 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-06026 - - - - - - No - - -
ܢܒܣܘܢ ܢܶܒ݂ܣܽܘܢ 2:2881 ܒܣܐ Verb despise, despise, neglect 48 37 62054-06027 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62054-06028 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-06029 - - - - - - No - - -
ܕܐܚܝܗܘܢ ܕ݁ܰܐܚܰܝܗܽܘܢ 2:414 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62054-060210 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-060211 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-060212 - - - - - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62054-060213 - - - - - - No - - -
ܢܫܡܫܘܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢ 2:21874 ܫܡܫ Verb minister, serve 586 227 62054-060214 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-060215 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-060216 - - - - - - No - - -
ܕܡܗܝܡܢܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1228 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62054-060217 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-060218 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܘܚܒܝܒܐ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ 2:6076 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62054-060219 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-060220 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܬܬܢܝܚܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܺܝܢ 2:12812 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62054-060221 Third Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ 2:21892 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62054-060222 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-060223 - Common Plural - - - No - - -
ܐܠܦ ܐܰܠܶܦ݂ 2:9175 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62054-060224 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܘܒܥܝ ܘܰܒ݂ܥܺܝ 2:3010 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62054-060225 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62054-060226 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.