<-- 1Timothy 6:16 | 1Timothy 6:18 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 6:17

1Timothy 6:17 - ܠܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܢܝܳܚܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) The rich of this world instruct, that they be not uplifted in their minds, nor be trustful upon riches which have no security, but upon Aloha the living, who giveth to us all abundantly for our comfort;

(Murdock) Charge the rich of this world, that they be not uplifted in their minds; and that they confide not in riches, in which is no security; but in the living God, who giveth us all things abundantly for our comfort:

(Lamsa) Charge those who are rich in this world, that they be not proud, nor trust in the uncertainty of riches, but in the living God who gives us all things so abundantly for our comfort;

(KJV) Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܥܬܝܪܐ ܠܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ 2:16338 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62054-06170 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62054-06171 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-06172 - Masculine Singular - - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ 2:17025 ܦܩܕ Verb command 454 177 62054-06173 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-06174 - - - - - - No - - -
ܢܬܪܝܡܘܢ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ 2:19720 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62054-06175 Third Masculine Plural - Imperfect ETTAPHAL No - - -
ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ 2:20183 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62054-06176 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-06177 - - - - - - No - - -
ܢܬܬܟܠܘܢ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܽܘܢ 2:22795 ܬܟܠ Verb confident 611 238 62054-06178 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-06179 - - - - - - No - - -
ܥܘܬܪܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ 2:16329 ܥܬܪ Noun wealth, riches 408 161 62054-061710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62054-061711 - - - - - - No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-061712 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܘܟܠܢܐ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ 2:22784 ܬܟܠ Noun trust, confidence 607 235 62054-061713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-061714 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-061715 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62054-061716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62054-061717 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62054-061718 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8791 ܝܗܒ Verb give 188 91 62054-061719 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62054-061720 - - - - - - No First Common Plural
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62054-061721 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:16345 ܥܬܪ Adverb (ending with AiYT) richly, abundantly, copiously 431 169 62054-061722 - - - - - - No - - -
ܠܢܝܚܢ ܠܰܢܝܳܚܰܢ 2:12838 ܢܚ Noun restful, quiet, rest, relief, calm 338 139 62054-061723 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.