<-- 1Timothy 5:5 | 1Timothy 5:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:6

1Timothy 5:6 - ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܳܐ ܐܶܣܛܪܰܢܺܝܰܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But she who serveth pleasure is dead while she liveth.

(Murdock) But she who followeth pleasure, is dead while she liveth.

(Lamsa) But she who lives wholly for pleasure is dead while she lives.

(KJV) But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-05060 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62054-05061 - - - - - - No - - -
ܕܦܠܚܐ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܳܐ 2:16732 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 62054-05062 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܣܛܪܢܝܐ ܐܶܣܛܪܰܢܺܝܰܐ 2:1572 ܐܣܛܪܢܝܐ Noun luxury, wantonness, excess 23 26 62054-05063 - - Singular - - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ 2:11515 ܡܬ Verb dead, die, death 260 118 62054-05064 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-05065 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62054-05066 - - - - - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62054-05067 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.