<-- 1Timothy 5:12 | 1Timothy 5:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:13

1Timothy 5:13 - ܝܳܠܦ݁ܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܢܰܣܓ݁ܝܳܢ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܪܩܳܢ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܡܰܠܠܳܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) They also learn idleness, wandering from house to house; and not only idleness, but also to multiply words, and to follow vain (pursuits), and to speak things which they ought not.

(Murdock) And they also learn idleness, wandering from house to house; and not only idleness, but also to talk much, and to pursue vanities, and to utter what they ought not.

(Lamsa) And with it all, they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only to be idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not.

(KJV) And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܠܦܢ ܝܳܠܦ݁ܳܢ 2:9220 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62054-05130 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62054-05131 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62054-05132 - - - - - - No - - -
ܚܒܢܢܘܬܐ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:6171 ܚܒܢ Noun laziness, idleness 124 69 62054-05133 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62054-05134 - - - - - - No - - -
ܡܬܟܪܟܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܢ 2:10633 ܟܪܟ Verb wrap, go around, lead about 226 106 62054-05135 Third Feminine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62054-05136 - - - - - - No - - -
ܒܬܐ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ 2:2714 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62054-05137 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-05138 - - - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62054-05139 - - - - - - No - - -
ܚܒܢܢܘܬܐ ܚܒ݂ܰܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:6171 ܚܒܢ Noun laziness, idleness 124 69 62054-051310 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-051311 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62054-051312 - - - - - - No - - -
ܕܢܣܓܝܢ ܕ݁ܢܰܣܓ݁ܝܳܢ 2:13887 ܣܓܐ Verb increase, multiply, great 360 146 62054-051313 Third Feminine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܡܡܠܠܐ ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ 2:12131 ܡܠ Noun speech, discourse, talk 279 125 62054-051314 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܦܪܩܢ ܘܰܢܦ݂ܰܪܩܳܢ 2:17231 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62054-051315 Third Feminine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܣܪܝܩܬܐ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ 2:14813 ܣܪܩ Participle Adjective vain, empty, vacant, void 392 155 62054-051316 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܡܠܠܢ ܘܰܢܡܰܠܠܳܢ 2:12044 ܡܠ Verb speak 273 122 62054-051317 Third Feminine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62054-051318 - Common - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-051319 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62054-051320 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.