<-- 1Timothy 5:9 | 1Timothy 5:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:10

1Timothy 5:10 - ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܐܶܢ ܪܰܒ݁ܝܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܶܢ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܐܶܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܐܶܢ ܐܰܪܘܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܺܝܨܶܐ ܐܶܢ ܗܰܠܟ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) and who hath the testimony of good works: if she have brought up children, if she have received guests, if she have washed the feet of the saints, if she have cheered the afflicted, if she have walked in every gracious work.

(Murdock) and hath a reputation for good works; if she have trained up children, if she have entertained strangers, if she have washed the feet of saints, if she have relieved the afflicted, if she have walked in every good work.

(Lamsa) And well spoken of for good works; if she has brought up children, if she has lodged strangers, if she has washed the feet of the saints, if she has comforted the distressed, if she has been diligent in every good work.

(KJV) Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62054-05100 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62054-05101 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 62054-05102 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܕܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15056 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62054-05103 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ 2:22090 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62054-05104 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-05105 - - - - - - No - - -
ܪܒܝܬ ܪܰܒ݁ܝܰܬ݂ 2:19284 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62054-05106 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62054-05107 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-05108 - - - - - - No - - -
ܩܒܠܬ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ 2:17991 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62054-05109 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܟܣܢܝܐ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ 2:881 ܐܟܣܢܝܐ Adjective guest, stranger 16 21 62054-051010 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-051011 - - - - - - No - - -
ܐܫܝܓܬ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܬ݂ 2:20949 ܫܘܓ Verb wash 558 215 62054-051012 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܪܓܠܝܗܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ 2:19408 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62054-051013 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܩܕܝܫܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18149 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62054-051014 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-051015 - - - - - - No - - -
ܐܪܘܚܬ ܐܰܪܘܚܰܬ݂ 2:19630 ܪܘܚ Verb ample, enlarged, relieve 533 204 62054-051016 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܐܠܝܨܐ ܠܰܐܠܺܝܨܶܐ 2:1042 ܐܠܨ Participle Adjective urgent, narrow, strait, afflicted, requisite 17 22 62054-051017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-051018 - - - - - - No - - -
ܗܠܟܬ ܗܰܠܟ݂ܰܬ݂ 2:5207 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62054-051019 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62054-051020 - Masculine - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܒ݂ܳܕ݂ 2:15071 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62054-051021 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62054-051022 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.