<-- 1Timothy 2:3 | 1Timothy 2:5 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 2:4

1Timothy 2:4 - ܗܰܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) who willeth that all men should be saved, and turn to the knowledge of the truth.

(Murdock) who would have all men live, and be converted to the knowledge of the truth.

(Lamsa) Who desires all men to be saved and to return to the knowledge of the truth.

(KJV) Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62054-02040 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܨܒܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ 2:17487 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62054-02041 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܟܠܗܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10029 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62054-02042 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62054-02043 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܘܢ ܢܺܚܽܘܢ 2:6929 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62054-02044 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ 2:16818 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62054-02045 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܝܕܥܬܐ ܠܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8765 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62054-02046 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62054-02047 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.