<-- 1Timothy 1:17 | 1Timothy 1:19 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 1:18

1Timothy 1:18 - ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܶܪܝ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܝܟ݂ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܠܽܘܚ ܒ݁ܗܶܝܢ ܦ݁ܳܠܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) This commandment I commit to thee, my son Timotheos, according to the early [Or, first.] prophecies which were concerning thee, that thou mayest war through them this good warfare

(Murdock) This injunction I commit to thee, my son Timothy, according to the former predictions concerning thee, that in them thou mightest war this good warfare,

(Lamsa) This charge I commit to you, my son Timo'the-us, in accordance with the prophecies given before about you, that you might fight a good fight;

(KJV) This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-01180 - Masculine Singular - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62054-01181 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܓܥܠ ܡܰܓ݂ܥܶܠ 2:24083 ܓܥܠ Denominative entrusted, commit, commend 76 50 62054-01182 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62054-01183 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62054-01184 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܪܝ ܒ݁ܶܪܝ 2:3248 ܒܪ Noun son 53 40 62054-01185 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܛܝܡܬܐܘܣ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ 2:8129 ܛܝܡܬܐܘܣ Proper Noun Timotheus 172 87 62054-01186 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62054-01187 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܘܬܐ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:12630 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 62054-01188 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ 2:18127 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62054-01189 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܝ ܕ݁ܰܗܘܰܝ 2:5069 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62054-011810 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-011811 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܬܦܠܘܚ ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܠܽܘܚ 2:16736 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 62054-011812 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62054-011813 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܦܠܚܘܬܐ ܦ݁ܳܠܚܽܘܬ݂ܳܐ 2:16781 ܦܠܚ Noun service, warfare, military 448 175 62054-011814 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62054-011815 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܦܝܪܬܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:22092 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62054-011816 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.