<-- 1Thessalonians 4:18 | 1Thessalonians 5:2 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 5:1

1Thessalonians 5:1 - ܥܰܠ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܥܶܕ݁ܳܢܶܐ ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But of the times and the seasons, my brethren, you need not that I write to you;

(Murdock) But concerning the times and seasons, my brethren, ye need not that I write to you:

(Lamsa) BUT of the times and seasons, my brethren, you have no need that I should write to you.

(KJV) But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62052-05010 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܶܐ 2:5504 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62052-05011 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62052-05012 - - - - - - No - - -
ܘܥܕܢܐ ܘܥܶܕ݁ܳܢܶܐ 2:15212 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 62052-05013 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62052-05014 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-05015 - - - - - - No - - -
ܣܢܝܩܝܬܘܢ ܣܢܺܝܩܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:14640 ܣܢܩ Verb need 383 153 62052-05016 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܠܡܟܬܒ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ 2:10738 ܟܬܒ Verb write 230 107 62052-05017 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62052-05018 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.