<-- 1Thessalonians 4:5 | 1Thessalonians 4:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 4:6

1Thessalonians 4:6 - ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܫܺܝܚܺܝܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܪ ܘܰܠܡܶܥܠܰܒ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܗ݈ܽܘ ܬ݁ܳܒ݂ܽܘܥܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܣܰܗܶܕ݂ܢ ܀

Translations

(Etheridge) And that you dare not transgress, and defraud the one man his brother in this matter, because our Lord is the avenger of all these, as we have also before told you and testified.

(Murdock) and that ye dare not to transgress and to overreach any one his brother, in this matter; because our Lord is the avenger of all these, as also we have said and testified to you in time past.

(Lamsa) And that no man overreach to transgress and defraud his brother in this matter; because our LORD is the avenger of all such, as we have also forewarned you and testified.

(KJV) That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-04060 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62052-04061 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܫܝܚܝܢ ܡܫܺܝܚܺܝܢ 2:30343 ܫܘܚ Verb dare 564 218 62052-04062 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܠܡܥܒܪ ܠܡܶܥܒ݁ܰܪ 2:15131 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62052-04063 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܠܡܥܠܒ ܘܰܠܡܶܥܠܰܒ݂ 2:15672 ܥܠܒ Verb advantage, defraud 414 162 62052-04064 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62052-04065 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐܚܘܗܝ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ 2:435 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62052-04066 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62052-04067 - Feminine Singular - - - No - - -
ܨܒܘܬܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17526 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62052-04068 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62052-04069 - - - - - - No - - -
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62052-040610 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62052-040611 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܬܒܘܥܐ ܬ݁ܳܒ݂ܽܘܥܳܐ 2:22604 ܬܒܥ Noun avenger 603 233 62052-040612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62052-040613 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62052-040614 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-040615 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-040616 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62052-040617 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62052-040618 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62052-040619 - - - - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62052-040620 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪܢ ܐܶܡܰܪܢ 2:1253 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62052-040621 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62052-040622 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܣܗܕܢ ܘܣܰܗܶܕ݂ܢ 2:14023 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62052-040623 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.