<-- 1Thessalonians 1:7 | 1Thessalonians 1:9 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 1:8

1Thessalonians 1:8 - ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܰܩܶܕ݂ܘܳܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܬ݁ܢܶܩ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) For from you was made to be heard the word of our Lord, not only in Makedunia and in Akaia, but in every place your faith which is in Aloha was made to be heard, so that we have no need to say of you any thing.

(Murdock) For from you the word of our Lord sounded forth; [and] not only in Macedonia and Achaia, but in every place, your faith in God is heard of; so that we have no need to say any thing concerning you.

(Lamsa) Not only have you sounded out the word of our LORD in Mac-e-do'ni-a and A-cha'ia but also, in every place your faith in God has been heard so that we need not speak anything about you.

(KJV) For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62052-01080 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62052-01081 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܡܥܬ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ 2:21696 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62052-01082 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܠܬܗ ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12120 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62052-01083 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62052-01084 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-01085 - - - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62052-01086 - - - - - - No - - -
ܒܡܩܕܘܢܝܐ ܒ݁ܡܰܩܶܕ݂ܘܳܢܺܝܰܐ 2:12322 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62052-01087 - - - - - - No - - -
ܘܒܐܟܐܝܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ 2:765 ܐܟܐܝܐ Proper Noun Achaia 15 21 62052-01088 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62052-01089 - - - - - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-010810 - Masculine - - - - No - - -
ܐܬܪ ܐܰܬ݂ܰܪ 2:2200 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62052-010811 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1203 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62052-010812 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܐܠܗܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ 2:920 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-010813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܡܥܬ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ 2:21696 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62052-010814 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-010815 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-010816 - - - - - - No - - -
ܢܣܬܢܩ ܢܶܣܬ݁ܢܶܩ 2:14635 ܣܢܩ Verb need 383 153 62052-010817 First Common Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܕܢܐܡܪ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ 2:1282 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62052-010818 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62052-010819 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62052-010820 - Common - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.