<-- 1Peter 5:11 | 1Peter 5:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 5:12

1Peter 5:12 - ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܣܺܠܘܰܢܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܣܳܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) These few, as I consider, I have written to you by the hands of Silvanos, a faithful brother; and I persuade and testify, that this is the true grace of Aloha, this wherein you stand.

(Murdock) These as I account [them] few [things], I have written to you by Sylvanus, a faithful brother. And I would persuade, and would testify, that this is the true grace of God, this in which ye stand.

(Lamsa) By Sil-va'nus, a faithful brother, I have written you these things briefly according to my opinion, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein you stand.

(KJV) By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting, and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-05120 - Common Plural - - - No - - -
ܙܥܘܪܝܬܐ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:5888 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62060-05121 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62060-05122 - - - - - - No - - -
ܕܣܒܪ ܕ݁ܣܳܒ݂ܰܪ 2:27575 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62060-05123 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62060-05124 First Common Singular - - - Yes - - -
ܟܬܒܬ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10730 ܟܬܒ Verb write 230 107 62060-05125 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62060-05126 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62060-05127 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܣܠܘܢܘܣ ܣܺܠܘܰܢܳܘܣ 2:14456 ܣܠܘܢܘܣ Proper Noun Silvanus 378 151 62060-05128 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܳܐ 2:393 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62060-05129 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1231 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62060-051210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܦܣ ܘܰܡܦ݁ܳܣ 2:28592 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62060-051211 First Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62060-051212 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܣܗܕ ܘܣܳܗܶܕ݂ 2:27709 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62060-051213 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62060-051214 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܗܕܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5241 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-051215 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62060-051216 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62060-051217 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܝܪܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:22276 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62060-051218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-051219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-051220 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܩܝܡܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ 2:29273 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62060-051221 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-051222 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62060-051223 - - - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.