<-- 1Peter 4:4 | 1Peter 4:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 4:5

1Peter 4:5 - ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܚܰܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) they who shall give account to Aloha, who will judge the dead and the living.

(Murdock) who must give account to God, who is to judge the living and the dead.

(Lamsa) And they shall answer to God who is to judge the quick and the dead.

(KJV) Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-04050 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܗܒܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ 2:8795 ܝܗܒ Verb give 188 91 62060-04051 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܦܬܓܡܐ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ 2:17403 ܦܬܓܡܐ Noun word 469 182 62060-04052 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-04053 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-04054 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16298 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62060-04055 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܕܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ 2:4445 ܕܢ Denominative judge 95 56 62060-04056 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62060-04057 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܐ ܘܚܰܝܶܐ 2:6950 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62060-04058 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.