<-- 1Peter 2:8 | 1Peter 2:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 2:9

1Peter 2:9 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܦ݁ܪܺܝܩܳܐ ܬ݁ܣܰܒ݁ܪܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But you are a chosen race, who minister as priests to the kingdom,[Damkahno lemalkutho.] a holy people, a congregation redeemed to announce the praises of him who hath called you from darkness to his transcendant light:

(Murdock) But ye are an elect race, officiating as priests of the kingdom; a holy people, a redeemed congregation; that ye should proclaim the praises of him who called you out of darkness to his precious light:

(Lamsa) But you are a chosen people; ministers to the kingdom, a holy people, a congregation redeemed to proclaim the glories of him who has called you out of darkness to his marvelous light:

(KJV) But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-02090 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62060-02091 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:22439 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62060-02092 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-02093 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܓܒܝܬܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:3463 ܓܒܐ Participle Adjective chosen, elect, approved 59 44 62060-02094 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܟܗܢܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܗܢܳܐ 2:9826 ܟܗܢ Denominative priest 206 100 62060-02095 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܡܠܟܘܬܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11994 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62060-02096 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62060-02097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18161 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62060-02098 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62060-02099 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܪܝܩܐ ܦ݁ܪܺܝܩܳܐ 2:17249 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62060-020910 - Masculine Singular Emphatic Passive Participle PEAL No - - -
ܬܣܒܪܘܢ ܬ݁ܣܰܒ݁ܪܽܘܢ 2:13858 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62060-020911 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܬܫܒܚܬܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚܳܬ݂ܶܗ 2:20942 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62060-020912 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-020913 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܟܘܢ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ 2:18852 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62060-020914 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62060-020915 - - - - - - No - - -
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62060-020916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܢܘܗܪܗ ܠܢܽܘܗܪܶܗ 2:12780 ܢܗܪ Noun light 331 137 62060-020917 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܝܬܪܐ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9719 ܝܬܪ Participle Adjective excellent, eminent 270 121 62060-020918 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.