<-- 1Peter 2:19 | 1Peter 2:21 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 2:20

1Peter 2:20 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܳܪܒ݁ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For they who on account of their offences suffer tribulations, what praise have they ? But when you do well and they afflict you, and you endure, then doth your praise become great with Aloha.

(Murdock) But they who endure afflictions on account of their offences, what praise have they ? But if, when ye do well, they vex you, and ye endure it; then great is your praise with God.

(Lamsa) What praise have they who endure suffering because of their faults? But when you do good, and are made to suffer, and you take it patiently, then your glory is greater with God.

(KJV) For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-02200 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62060-02201 - - - - - - No - - -
ܕܡܛܠ ܕ݁ܡܶܛܽܠ 2:11625 ܡܛܠ Particle because 267 120 62060-02202 - - - - - - No - - -
ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:14407 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62060-02203 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ 2:13836 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62060-02204 Third Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ 2:1004 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62060-02205 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-02206 - Feminine Singular - - - No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62060-02207 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܐ ܗܳܘܝܳܐ 2:5095 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-02208 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62060-02209 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62060-022010 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62060-022011 - - - - - - No - - -
ܕܥܒܕܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28111 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62060-022012 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-022013 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܫܦܝܪ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22079 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62060-022014 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܐܠܨܝܢ ܘܳܐܠܨܺܝܢ 2:1063 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62060-022015 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62060-022016 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ 2:27632 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62060-022017 Second Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-022018 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62060-022019 - - - - - - No - - -
ܝܪܒܐ ܝܳܪܒ݁ܳܐ 2:9513 ܝܪܒ Verb great, great, magnify, superior 197 97 62060-022020 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܬܫܒܘܚܬܟܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:20939 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62060-022021 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62060-022022 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-022023 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.