<-- 1Peter 2:11 | 1Peter 2:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 2:12

1Peter 2:12 - ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܺܝܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And let your conversation be good before all men; and they who speak against you malicious words shall see your good deeds, and shall glorify Aloha in the day of the probation.

(Murdock) And let your behavior be decorous before all men; so that they who utter evil speeches against you, may see your good actions, and may praise God in the day of trial.

(Lamsa) And let your conduct be good before all men, so that those who speak evil words against you, may see your good works and glorify God at the day of trial.

(KJV) Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܗܘܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ 2:5131 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-02120 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܫܦܝܪܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܺܝܢ 2:22091 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62060-02121 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܦܟܝܟܘܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:5287 ܗܦܟ Noun conduct, behavior, ways, manner of life 102 59 62060-02122 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62060-02123 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62060-02124 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62060-02125 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62060-02126 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-02127 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܡܠܠܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:12027 ܡܠ Verb speak 273 122 62060-02128 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62060-02129 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܠܐ ܡܶܠܶܐ 2:12110 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62060-021210 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ 2:2293 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62060-021211 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܙܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ 2:6713 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62060-021212 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܟܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15083 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62060-021213 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ 2:22090 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62060-021214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܫܒܚܘܢ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ 2:20871 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62060-021215 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-021216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܘܡܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8972 ܝܘܡ Noun day 190 92 62060-021217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܘܚܪܢܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ 2:2520 ܒܚܪ Noun proof, scrutiny 37 33 62060-021218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.