<-- 1Peter 1:16 | 1Peter 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 1:17

1Peter 1:17 - ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪܘ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And if you call him Father before whom there is no respect of persons, and who judgeth every man according to his works, with fear conduct you in this time of your sojourn;

(Murdock) And if so be ye call on the Father, with whom is no respect of persons, and who judgeth every one according to his deeds, pass the time of your sojournment with fear;

(Lamsa) And if you call on the Father, who is impartial and who judges every man according to his works, conduct yourselves reverently during the time of your sojourning here:

(KJV) And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62060-01170 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62060-01171 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܒܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ 2:28 ܐܒ Noun father 2 13 62060-01172 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܪܝܢ ܩܳܪܶܝܢ 2:29480 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62060-01173 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-01174 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-01175 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62060-01176 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18102 ܩܕܡ Particle before 490 188 62060-01177 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܣܒ ܡܰܣܰܒ݂ 2:13156 ܢܣܒ Noun taking, hypocrisy, acceptance 283 126 62060-01178 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62060-01179 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܢ ܘܕ݂ܳܐܶܢ 2:4436 ܕܢ Denominative judge 95 56 62060-011710 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܠܢܫ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1474 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62060-011711 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62060-011712 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܘܗܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:15077 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62060-011713 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܒܕܚܠܬܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4340 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62060-011714 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܕܒܪܘ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪܘ 2:4081 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62060-011715 Second Masculine Plural - Imperative ETHPAEL No - - -
ܒܙܒܢܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5480 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62060-011716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-011717 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܬܘܬܒܘܬܟܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9636 ܝܬܒ Noun sojourning 609 236 62060-011718 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.