<-- 1John 4:5 | 1John 4:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 4:6

1John 4:6 - ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܰܢ ܘܗܰܘ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ ܘܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But we are of Aloha; and he who knoweth Aloha heareth us; and he who is not of Aloha heareth us not. In this itself we perceive the Spirit of truth and the spirit of deception.

(Murdock) But we are of God; and he that knoweth God, heareth us; and he that is not of God, heareth us not. By this, we know the spirit of truth, and the spirit of error.

(Lamsa) But we are of God: he who knows God hears us; he who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.

(KJV) We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-04060 First Common Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62062-04061 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-04062 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-04063 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-04064 First Common Plural - - - No - - -
ܘܗܘ ܘܗܰܘ 2:5053 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62062-04065 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܕܥ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8634 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62062-04066 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-04067 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܥ ܫܳܡܰܥ 2:21762 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62062-04068 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62062-04069 - - - - - - No First Common Plural
ܘܗܘ ܘܗܰܘ 2:5053 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62062-040610 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-040611 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62062-040612 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-040613 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-040614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-040615 - - - - - - No - - -
ܫܡܥ ܫܳܡܰܥ 2:21762 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62062-040616 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62062-040617 - - - - - - No First Common Plural
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62062-040618 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62062-040619 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ 2:14364 ܣܟܠ Verb understand, understand 377 151 62062-040620 First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No First Common Plural
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܳܐ 2:19659 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62062-040621 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62062-040622 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܪܘܚܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ 2:19655 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62062-040623 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕ݁ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:8343 ܛܥܐ Noun error, deception 267 120 62062-040624 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.