<-- 1John 2:13 | 1John 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 2:14

1John 2:14 - ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I have written to you, fathers, because you have known Him who (hath been) from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of Aloha remaineth in you, and you have overcome the wicked.

(Murdock) I have written to you, ye little ones, because ye have known the Father. I have written to you, ye fathers, because ye have known him who [was] from the beginning, I have written to you, ye young men, because ye are strong, and the word of God dwelleth in you, and ye have vanquished the evil one.

(Lamsa) I have written to you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one.

(KJV) I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܬܒܬ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10730 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-02140 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-02141 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܒܗܐ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ 2:7 ܐܒ Noun father 2 13 62062-02142 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܕܥܬܘܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:8643 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62062-02143 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘ ܠܗܰܘ 2:5060 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62062-02144 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62062-02145 - - - - - - No - - -
ܒܪܫܝܬ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ 2:19977 ܪܝܫ Noun beginning, fruits 540 208 62062-02146 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܬܒܬ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10730 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-02147 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-02148 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠܝܡܐ ܥܠܰܝܡܶܐ 2:15739 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62062-02149 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܠܬܢܐ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ 2:7057 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 62062-021410 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-021411 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܡܠܬܗ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12100 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62062-021412 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-021413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܝܐ ܫܰܪܝܳܐ 2:22391 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62062-021414 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62062-021415 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܙܟܝܬܘܢܝܗܝ ܘܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:5737 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 62062-021416 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܝܫܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ 2:2307 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62062-021417 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.