<-- 1John 2:12 | 1John 2:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 2:13

1John 2:13 - ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I write to you, fathers, because you have known him who hath been from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked. I have written to you, children,[Teloyee.] because you have known the Father.

(Murdock) I write to you, ye fathers, because ye have known him who existed from the beginning. I write to you, ye young men, because ye have vanquished the evil one.

(Lamsa) I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, little children, because you have known the Father.

(KJV) I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܬܒ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26613 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-02130 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-02131 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-02132 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܒܗܐ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ 2:7 ܐܒ Noun father 2 13 62062-02133 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܕܥܬܘܢܝܗܝ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:8644 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62062-02134 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܗܘ ܠܗܰܘ 2:5060 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62062-02135 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62062-02136 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-02137 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-02138 - - - - - - No - - -
ܒܪܫܝܬ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ 2:19977 ܪܝܫ Noun beginning, fruits 540 208 62062-02139 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܬܒ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26613 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-021310 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-021311 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-021312 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠܝܡܐ ܥܠܰܝܡܶܐ 2:15739 ܥܠܝܡܐ Noun man, young man, youth 415 163 62062-021313 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܙܟܝܬܘܢܝܗܝ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:5729 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 62062-021314 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܝܫܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ 2:2307 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62062-021315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܬܒܬ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10730 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-021316 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-021317 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܛܠܝܐ ܛܠܳܝܶܐ 2:8152 ܛܠܝܐ Noun boy, youth, servant, girl, maid 174 87 62062-021318 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܕܥܬܘܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:8643 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62062-021319 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܒܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ 2:53 ܐܒ Noun father 2 13 62062-021320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.