<-- 1John 1:3 | 1John 1:5 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 1:4

1John 1:4 - ܘܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And these write we unto you, that our joy which is in you may be complete.

(Murdock) And these things we write to you, that our joy in you may be complete.

(Lamsa) And these things we write to you, that our joy in you may be complete.

(KJV) And these things write we unto you, that your joy may be full.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܠܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ 2:5260 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62062-01040 - Common Plural - - - No - - -
ܟܬܒܝܢܢ ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ 2:10727 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-01041 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-01042 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܚܕܘܬܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ 2:6275 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62062-01043 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܒܟܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2255 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62062-01044 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-01045 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܫܡܠܝܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ 2:11863 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62062-01046 Third Feminine Singular - Passive Participle SHAPHEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.