<-- 1Corinthians 9:11 | 1Corinthians 9:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 9:12

1Corinthians 9:12 - ܘܶܐܢ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚܢ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܬ݂ܰܟ݁ܶܣ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And if others have this power over you, much more have we. But we are not used in this power; but we bear all, lest in any thing we should hinder the gospel of the Meshiha.

(Murdock) And if others have this prerogative over you, doth it not belong still more to us? Yet we have not used this prerogative; but we have endured every thing, that we might in nothing impede the announcement of the Messiah.

(Lamsa) If others have this authority over you, have we not the more right? Nevertheless we have not used this authority; but we have endured all things so that we would not hinder the gospel of Christ.

(KJV) If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-09120 - - - - - - No - - -
ܠܐܚܪܢܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7695 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62046-09121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-09122 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62046-09123 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62046-09124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-09125 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-09126 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62046-09127 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62046-09128 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62046-09129 - - - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-091210 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-091211 - - - - - - No - - -
ܐܬܚܫܚܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚܢ 2:7811 ܚܫܚ Verb useful, use, adapt, apply 161 83 62046-091212 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܫܘܠܛܢܐ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21398 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62046-091213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-091214 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-091215 - - - - - - No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62046-091216 - - - - - - No - - -
ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢܰܢ 2:13837 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62046-091217 First Masculine Plural - Active Participle PAIEL No First Common Plural
ܕܒܡܕܡ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11404 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-091218 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-091219 - - - - - - No - - -
ܢܬܟܣ ܢܬ݂ܰܟ݁ܶܣ 2:22802 ܬܟܣ Verb hinder 612 238 62046-091220 First Common Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܣܒܪܬܗ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ 2:13880 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62046-091221 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-091222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.