<-- 1Corinthians 7:34 | 1Corinthians 7:36 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:35

1Corinthians 7:35 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But this for your own profit speak I; not to throw a snare over you, but that you may be constant towards your Lord in a comely manner, while not thoughtful of the world.

(Murdock) And this I say for your advantage; I am not laying a snare for you; but that ye may be faithful towards your Lord, in a suitable manner, while not minding worldly things.

(Lamsa) I am saying this for your own benefit; I am not trying to snare or put a yoke on you, but I exhort you to be perfect before the LORD, and faithful without distraction.

(KJV) And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-07350 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-07351 - - - - - - No - - -
ܠܥܘܕܪܢܟܘܢ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܟ݂ܽܘܢ 2:15258 ܥܕܪ Noun help, advantage 404 159 62046-07352 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-07353 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-07354 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-07355 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-07356 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-07357 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-07358 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ 2:7369 ܚܢܩ Noun noose, halter 265 119 62046-07359 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܡܐ ܪܳܡܶܐ 2:29884 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62046-073510 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-073511 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-073512 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-073513 - - - - - - No - - -
ܕܬܗܘܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5084 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-073514 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܡܝܢܝܢ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ 2:1113 ܐܡܢ Adjective constant 19 23 62046-073515 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62046-073516 - - - - - - No - - -
ܡܪܟܘܢ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ 2:12411 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-073517 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܐܣܟܡܐ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ 2:1640 ܐܣܟܡܐ Noun form, fashion, figure 24 26 62046-073518 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ 2:22089 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62046-073519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62046-073520 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-073521 - - - - - - No - - -
ܪܢܝܢ ܪܳܢܶܝܢ 2:29913 ܪܢܐ Verb meditate, think, consider, plan 544 209 62046-073522 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-073523 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62046-073524 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.