<-- 1Corinthians 7:33 | 1Corinthians 7:35 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:34

1Corinthians 7:34 - ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܳܢܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܳܗ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܪܳܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܫܦ݁ܰܪ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) But there is a distinction between the wife and the virgin. She who hath no man is thoughtful of the things of her Lord, that she may be holy in her body and in her spirit; and she who hath a husband is thoughtful of the world, that so she may please her husband.

(Murdock) There is a difference also between a wife and a maiden. She who is without a husband, thinketh of things pertaining to her Lord, that she may be holy in her body and in her spirit. But she who hath a husband, thinketh of things pertaining to the world, how she may please her husband.

(Lamsa) So there is a difference between a married woman and a virgin. She who is unmarried is concerned about the welfare of her father, and to be pure both in body and in spirit; but she who is married is concerned with worldly things, in order to please her husband.

(KJV) There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܘܪܫܢܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ 2:17273 ܦܪܫ Noun difference, separation, discrimination 440 171 62046-07340 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-07341 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-07342 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-07343 - - - - - - No - - -
ܒܝܢܬ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ 2:2660 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62046-07344 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62046-07345 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:3403 ܒܬܠ Noun virgin 57 43 62046-07346 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-07347 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܓܒܪܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3495 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62046-07348 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-07349 - - - - - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-073410 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܢܝܐ ܪܳܢܝܳܐ 2:20096 ܪܢܐ Verb meditate, think, consider, plan 544 209 62046-073411 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܡܪܗ ܒ݁ܡܳܪܳܗ 2:12362 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-073412 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5082 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-073413 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18162 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62046-073414 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܒܦܓܪܗ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ 2:16396 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-073415 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܒܪܘܚܗ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܳܗ 2:19652 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62046-073416 - Common Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܐܝܕܐ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ 2:674 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-073417 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-073418 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62046-073419 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܥܠܐ ܒ݁ܰܥܠܳܐ 2:3065 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62046-073420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܢܝܐ ܪܳܢܝܳܐ 2:20096 ܪܢܐ Verb meditate, think, consider, plan 544 209 62046-073421 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62046-073422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܟܢܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:639 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-073423 - - - Emphatic - - No - - -
ܬܫܦܪ ܬ݁ܶܫܦ݁ܰܪ 2:22112 ܫܦܪ Verb please 592 229 62046-073424 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܒܥܠܗ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ 2:3073 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62046-073425 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.