<-- 1Corinthians 7:27 | 1Corinthians 7:29 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:28

1Corinthians 7:28 - ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܶܐܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܛܝܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܗܳܘܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܳܐܶܣ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Yet, if thou takest a wife, thou sinnest not; and if a virgin shall be to a husband, she sinneth not. Yet affliction in the body will be to them who are such; but I am sparing over you.

(Murdock) But if thou takest a wife, thou sinnest not. And if a maiden is given to a husband, she sinneth not. But they who are such, will have trouble in the body: but I am forbearing to you.

(Lamsa) But if you marry, you do not sin; and if a virgin marry, she does not sin. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.

(KJV) But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-07280 - - - - - - No - - -
ܬܣܒ ܬ݁ܶܣܰܒ݂ 2:13209 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62046-07281 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62046-07282 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-07283 - - - - - - No - - -
ܚܛܐ ܚܳܛܶܐ 2:25219 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62046-07284 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-07285 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-07286 - - - - - - No - - -
ܒܬܘܠܬܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:3400 ܒܬܠ Noun virgin 57 43 62046-07287 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-07288 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܓܒܪܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3499 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62046-07289 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-072810 - - - - - - No - - -
ܚܛܝܐ ܚܳܛܝܳܐ 2:6789 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62046-072811 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 2:1003 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62046-072812 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-072813 - - - - - - No - - -
ܒܦܓܪ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ 2:16393 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-072814 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܐ ܗܳܘܶܐ 2:5087 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-072815 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-072816 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܟܢܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5187 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62046-072817 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-072818 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-072819 First Common Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-072820 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-072821 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܐܣ ܚܳܐܶܣ 2:25127 ܚܣ Verb spare, pity 132 72 62046-072822 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-072823 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.