<-- 1Corinthians 7:13 | 1Corinthians 7:15 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:14

1Corinthians 7:14 - ܡܩܰܕ݁ܰܫ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܛܰܡܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For the man who believeth not is sanctified by the wife who believeth; and any wife who believeth not is sanctified by the husband who believeth; otherwise their children would be unclean; but now are they clean.

(Murdock) For the husband who believeth not, is sanctified by the wife that believeth; and the wife who believeth not, is sanctified by the husband that believeth: otherwise their children would be impure; but now are they pure.

(Lamsa) For the husband who is not a convert is sanctified through the wife who is a convert, and the wife who is not a convert is sanctified through the husband who is a convert; otherwise, their children would be impure, but in such cases they are pure.

(KJV) For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܩܕܫ ܡܩܰܕ݁ܰܫ 2:18191 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62046-07140 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-07141 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-07142 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62046-07143 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-07144 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-07145 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢ ܡܗܰܝܡܶܢ 2:1166 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62046-07146 Third Masculine Singular - Active Participle PAIEL No - - -
ܒܐܢܬܬܐ ܒ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1496 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62046-07147 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܗܝܡܢܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1134 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62046-07148 Third Feminine Singular - Active Participle PAIEL No - - -
ܘܡܩܕܫܐ ܘܰܡܩܰܕ݁ܫܳܐ 2:18189 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62046-07149 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-071410 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62046-071411 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-071412 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-071413 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1232 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62046-071414 Third Feminine Singular - Active Participle PAIEL No - - -
ܒܓܒܪܐ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3487 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62046-071415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܗܝܡܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ 2:1133 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62046-071416 Third Masculine Singular - Active Participle PAIEL No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-071417 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-071418 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܗܘܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ 2:3235 ܒܪ Noun son 53 40 62046-071419 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܛܡܐܝܢ ܛܰܡܺܐܝܢ 2:8222 ܛܡܐ Adjective unclean, impure 176 87 62046-071420 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-071421 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62046-071422 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-071423 - - - - - - No - - -
ܕܟܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ 2:4586 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62046-071424 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-071425 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.