<-- 1Corinthians 6:6 | 1Corinthians 6:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 6:7

1Corinthians 6:7 - ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܢܽܘܡܟ݂ܽܘܢ ܚܳܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܠܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Now, therefore, you make yourselves guilty while you have litigation one with another. For why do you not bear injury ? and why do you not suffer fraud ?

(Murdock) Now therefore ye condemn yourselves, in that ye have litigation one with another. For why do ye not rather suffer wrong? why not rather be defrauded?

(Lamsa) Now therefore you are already at fault because you go to court one with another. Why not rather suffer wrong? Why not rather let yourselves be defrauded?

(KJV) Now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-06070 - - - - - - No - - -
ܟܕܘ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ 2:5026 ܗܘ Pronoun it suffices 205 99 62046-06071 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62046-06072 - - - - - - No - - -
ܩܢܘܡܟܘܢ ܩܢܽܘܡܟ݂ܽܘܢ 2:18712 ܩܢܡ Noun person, individual, substance 510 195 62046-06073 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܚܒܬܘܢ ܚܳܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:6449 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62046-06074 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-06075 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܕܝܢܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4471 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62046-06076 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-06077 - Masculine - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62046-06078 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-06079 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-060710 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-060711 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-060712 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62046-060713 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-060714 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060715 - - - - - - No - - -
ܡܬܥܠܒܝܢ ܡܶܬ݂ܥܰܠܒ݂ܺܝܢ 2:28382 ܥܠܒ Verb advantage, defraud 414 162 62046-060716 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-060717 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-060718 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62046-060719 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-060720 - - - - - - No - - -
ܡܬܓܠܙܝܢ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܙܺܝܢ 2:24164 ܓܠܙ Verb defraud, deprive 70 47 62046-060721 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-060722 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.