<-- 1Corinthians 5:6 | 1Corinthians 5:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 5:7

1Corinthians 5:7 - ܕ݁ܰܟ݁ܰܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܦ݁ܰܛܺܝܪܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Purge from you the old leaven, that you may be a new mass; so that you may be (as) unleavened bread. For our Pascha is the Meshiha, who hath been slain for us.

(Murdock) Purge out from you the old leaven, that ye may be a new mass, as ye are unleavened. For our passover is the Messiah, who was slain for us.

(Lamsa) Clean out therefore the old leaven, so that you may be a new lump, just as you are unleavened. For our passover is Christ who was sacrificed for our sake.

(KJV) Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܟܘ ܕ݁ܰܟ݁ܰܘ 2:4553 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62046-05070 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62046-05071 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܡܝܪܐ ܚܡܺܝܪܳܐ 2:7266 ܚܡܪܐ Noun leaven 146 77 62046-05072 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܬܝܩܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ 2:16315 ܥܬܩ Adjective old, ancient 431 169 62046-05073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܗܘܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5084 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-05074 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܓܒܝܠܬܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ 2:3480 ܓܒܠ Noun lump, formed, mass 59 44 62046-05075 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62046-05076 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-05077 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:739 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-05078 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܦܛܝܪܐ ܦ݁ܰܛܺܝܪܳܐ 2:16537 ܦܛܪ Adjective unleavened, Unleavened Bread 443 172 62046-05079 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܨܚܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ 2:16945 ܦܨܚ Noun Passover 454 177 62046-050710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-050711 - - - - - - No - - -
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-050712 - - - - - - No First Common Plural
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-050713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-050714 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܢܟܣ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣ 2:13080 ܢܟܣ Verb kill, sacrifice, immolate 340 140 62046-050715 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܚܠܦܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ 2:7202 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62046-050716 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.