<-- 1Corinthians 5:12 | 1Corinthians 6:1 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 5:13

1Corinthians 5:13 - ܠܒ݂ܰܪܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܘܫܽܘܩܠܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) but those who are without, Aloha judgeth: and put away the wicked one from among you.

(Murdock) and those without, God judgeth; and remove ye the wickedness from among you.

(Lamsa) God will judge the outsiders. Therefore, put away from among yourselves those wicked persons.

(KJV) But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܒܪܝܐ ܠܒ݂ܰܪܳܝܶܐ 2:3193 ܒܪ Adjective outer, without 53 40 62046-05130 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-05131 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-05132 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ 2:4414 ܕܢ Denominative judge 95 56 62046-05133 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܫܘܩܠܘܗܝ ܘܫܽܘܩܠܽܘܗ݈ܝ 2:22170 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62046-05134 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܝܫܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ 2:2307 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62046-05135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-05136 - - - - - - No - - -
ܒܝܢܬܟܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2662 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62046-05137 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.