<-- 1Corinthians 4:21 | 1Corinthians 5:2 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 5:1

1Corinthians 5:1 - ܣܳܟ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) Fornication is commonly reported among you; and such fornication as is not heard among the Heathens, that the son should take the wife of his father.

(Murdock) In short, it is reported, there is whoredom among you; and such whoredom as is not even named among the heathen, that a son should even take the wife of his father.

(Lamsa) IT is reported that immorality is com mon among you, and such immorality as is not known among pagans, that even a son should marry his father's wife.

(KJV) It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܣܟܐ ܣܳܟ݂ܳܐ 2:14135 ܣܟ Noun end, summation, no means, limit 376 151 62046-05010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܬܡܥܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܐ 2:21751 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62046-05011 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܝܢܬܟܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2662 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62046-05012 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܙܢܝܘܬܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:5850 ܙܢܐ Noun fornication, adultery, harlotry 118 67 62046-05013 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܝܟ ܘܕ݂ܰܐܝܟ݂ 2:627 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-05014 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-05015 - Feminine Singular - - - No - - -
ܙܢܝܘܬܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:5850 ܙܢܐ Noun fornication, adultery, harlotry 118 67 62046-05016 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-05017 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܦܠܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ 2:1748 ܐܦ Particle not even 26 28 62046-05018 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62046-05019 - - - - - - No - - -
ܚܢܦܐ ܚܰܢܦ݂ܶܐ 2:7352 ܚܢܦ Adjective godless, Gentile, heathen, foreigner, profane 149 78 62046-050110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܫܬܡܗܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܗܳܐ 2:21630 ܫܡ Denominative name, call 583 225 62046-050111 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62046-050112 - - - - - - No - - -
ܕܢܣܒ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ 2:13161 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62046-050113 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܪܐ ܒ݁ܪܳܐ 2:3190 ܒܪ Noun son 53 40 62046-050114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ 2:1492 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62046-050115 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܒܘܗܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:20 ܐܒ Noun father 2 13 62046-050116 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.