<-- 1Corinthians 3:9 | 1Corinthians 3:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 3:10

1Corinthians 3:10 - ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܣܳܡܶܬ݂ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܕ݁ܺܟ݂ܠܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܶܝܗ ܒ݁ܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܒ݁ܳܢܶܐ ܥܠܶܝܗ ܀

Translations

(Etheridge) And according to the grace of Aloha which is given to me, I have laid the foundation as a wise architect; but another hath built upon it. But let every man beware how he buildeth upon it.

(Murdock) According to the grace of God which was given me, I laid the foundation like a wise architect; and another buildeth on it. But let each one see, how he buildeth on it.

(Lamsa) According to the grace of God which is given to me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another builds upon it. But let every man be careful how he builds thereon.

(KJV) According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-03100 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62046-03101 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-03102 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ 2:8788 ܝܗܒ Verb give 188 91 62046-03103 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62046-03104 - - - - - - No First Common Singular
ܣܡܬ ܣܳܡܶܬ݂ 2:14282 ܣܡ Verb put, place 379 152 62046-03105 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܬܐܣܬܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ 2:1734 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62046-03106 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-03107 - - - - - - No - - -
ܐܪܕܟܠܐ ܐܰܪܕ݁ܺܟ݂ܠܳܐ 2:1894 ܐܪܕܟܠܐ Noun master-builder, architect 28 29 62046-03108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܟܝܡܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ 2:7073 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62046-03109 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62046-031010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-031011 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗ ܥܠܶܝܗ 2:15704 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-031012 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܢܐ ܒ݁ܳܢܶܐ 2:2831 ܒܢܐ Verb build 48 37 62046-031013 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62046-031014 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-031015 - - - - - - No - - -
ܢܚܙܐ ܢܶܚܙܶܐ 2:6711 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-031016 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢ 2:637 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-031017 - - - Absolute - - No - - -
ܒܢܐ ܒ݁ܳܢܶܐ 2:2831 ܒܢܐ Verb build 48 37 62046-031018 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܝܗ ܥܠܶܝܗ 2:15704 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-031019 - - - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.