<-- 1Corinthians 2:2 | 1Corinthians 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 2:3

1Corinthians 2:3 - ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And I in much fear and trembling was with you.

(Murdock) And in much fear and much trembling, was I with you.

(Lamsa) And I was with you with much reverence for God and in trembling.

(KJV) And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܐ ܘܶܐܢܳܐ 2:1375 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-02030 First Common Singular - - - No - - -
ܒܕܚܠܬܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4340 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62046-02031 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ 2:13935 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-02032 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܪܬܝܬܐ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:20316 ܪܬ Noun trembling, tremor 552 212 62046-02033 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-02034 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62046-02035 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.