<-- 1Corinthians 1:25 | 1Corinthians 1:27 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 1:26

1Corinthians 1:26 - ܚܙܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For you see also your calling, my brethren, that not many among you are wise after the flesh, and not many among you are powerful, and not many among you are of noble birth; [Or, sons of a great family.]

(Murdock) For look also at your calling, my Brethren; that not many among you are wise, according to the flesh; and not many among you are mighty, and not many among you are of high birth.

(Lamsa) For consider also your own calling, my brethren, not many among you are wise in terms of worldly things, and not many among you are mighty, and not many among you belong to the nobility.

(KJV) For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܙܘ ܚܙܰܘ 2:6681 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-01260 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-01261 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-01262 - - - - - - No - - -
ܩܪܝܬܟܘܢ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:18923 ܩܪܐ Noun calling, vocation 519 198 62046-01263 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-01264 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-01265 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ 2:13932 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-01266 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-01267 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܟܝܡܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ 2:7074 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62046-01268 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܒܣܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2937 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62046-01269 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-012610 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ 2:13932 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-012611 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-012612 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܝܠܬܢܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ 2:7062 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 62046-012613 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-012614 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ 2:13932 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62046-012615 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-012616 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62046-012617 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܛܘܗܡܐ ܛܽܘܗܡܳܐ 2:8069 ܛܗܡ Noun kin, family, birth, nationality 168 85 62046-012618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62046-012619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.