<-- 1Corinthians 1:1 | 1Corinthians 1:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 1:2

1Corinthians 1:2 - ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܩܪܰܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܠܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) to the church of Aloha which is in Kurinthos, the called, and the saints who in Jeshu Meshiha are sanctified; and to all them who invoke the name of our Lord Jeshu Meshiha in every place, theirs and ours:

(Murdock) to the church of God which is at Corinth, to the [people] called and sanctified, who are sanctified in Jesus Messiah; and to all them, in every place, who invoke the name of our Lord Jesus Messiah, their and our [Lord]:

(Lamsa) Unto the church of God which is at Corinth, the invited and holy ones who are sanctified by Jesus Christ, and to all of them in every place who invoke the name of our LORD Jesus Christ, both theirs and ours:

(KJV) Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܥܕܬܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15272 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62046-01020 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-01021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܩܘܪܢܬܘܣ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ 2:18418 ܩܘܪܝܢܬܘܣ Proper Noun Corinth 498 191 62046-01022 - - - - - - No - - -
ܩܪܝܐ ܩܪܰܝܳܐ 2:18891 ܩܪܐ Participle Adjective called, being by vocation 519 197 62046-01023 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܕܝܫܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18154 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62046-01024 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܫܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ 2:9567 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62046-01025 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-01026 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܩܕܫܝܢ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ 2:18192 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62046-01027 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܘܠܟܠܗܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10069 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-01028 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-01029 - Common Plural - - - No - - -
ܕܩܪܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ 2:18849 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62046-010210 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 62046-010211 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-010212 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62046-010213 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-010214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-010215 - Masculine - - - - No - - -
ܐܬܪ ܐܰܬ݂ܰܪ 2:2200 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62046-010216 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܝܠܗܘܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ 2:4390 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-010217 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܕܝܠܢ ܘܕ݂ܺܝܠܰܢ 2:4401 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-010218 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.