<-- 1Corinthians 16:3 | 1Corinthians 16:5 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 16:4

1Corinthians 16:4 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܥܰܡܝ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But if it be a fit work that I too go (thither), they also shall go with me.

(Murdock) And if it should be suitable that I also go, they shall go with me.

(Lamsa) And if it is right that I go also, they shall go with me.

(KJV) And if it be meet that I go also, they shall go with me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-16040 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-16041 - - - - - - No - - -
ܫܘܐ ܫܳܘܶܐ 2:20823 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62046-16042 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-16043 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܣܘܥܪܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ 2:14656 ܣܥܪ Noun deed, visitation, event, happening, matter, affair 369 149 62046-16044 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-16045 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62046-16046 First Common Singular - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܺܙܰܠ 2:342 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62046-16047 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܡܝ ܥܰܡܝ 2:15790 ܥܡ Particle with 416 164 62046-16048 - - - - - - No First Common Singular
ܢܐܙܠܘܢ ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ 2:387 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62046-16049 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.