<-- 1Corinthians 16:1 | 1Corinthians 16:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 16:2

1Corinthians 16:2 - ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܘܢܳܛܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܳܛܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܓ݁ܶܒ݂ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) On each first day of the week let every one of you at his own house lay by and keep something of that which cometh unto his hands, lest when I come there be then collections. [Or, choosings, selections.]

(Murdock) On each first day of the week, let every one of you lay aside and preserve at home, what he is able; that there may be no collections when I come.

(Lamsa) Upon the first day of every week, let each of you put aside and keep in his house whatever he can afford, so that there may be no collections when I come.

(KJV) Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-16020 - Masculine - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-16021 - Masculine - - - - No - - -
ܒܫܒܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ 2:20618 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62046-16022 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-16023 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-16024 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62046-16025 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܒܝܬܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2693 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62046-16026 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-16027 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܣܐܡ ܣܳܐܶܡ 2:14266 ܣܡ Verb put, place 379 152 62046-16028 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܢܛܪ ܘܢܳܛܰܪ 2:12997 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62046-16029 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-160210 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-160211 - Common - - - - No - - -
ܕܡܛܐ ܕ݁ܡܳܛܶܐ 2:11594 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62046-160212 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܝܕܘܗܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:579 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62046-160213 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-160214 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62046-160215 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܝܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2102 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62046-160216 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-160217 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ 2:5140 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-160218 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܓܒܝܬܐ ܓ݁ܶܒ݂ܝܳܬ݂ܳܐ 2:3476 ܓܒܐ Noun collection 59 44 62046-160219 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.