<-- 1Corinthians 15:57 | 1Corinthians 16:1 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:58

1Corinthians 15:58 - ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܗܘܰܘ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܪܺܝܩ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore, my brethren, my beloved, be steadfast, be not moved, but be abounding in all time in the work of the Lord, while you know that your labour is not in vain in the Lord.

(Murdock) Wherefore, my brethren and my beloved, be ye steadfast, and be not vacillating; but be ye at all times abundant in the work of the Lord; seeing ye know, that your labor is not in vain in the Lord.

(Lamsa) Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmoveable, always abounding in the work of the LORD, for as much as you know that your labor is not in vain in the LORD.

(KJV) Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܟܝܠ ܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11718 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62046-15580 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-15581 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܘܚܒܝܒܝ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ 2:6077 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62046-15582 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5090 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-15583 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܡܫܪܪܝܢ ܡܫܰܪܪܺܝܢ 2:22239 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62046-15584 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-15585 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-15586 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܬܙܝܥܝܢ ܡܶܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢ 2:5683 ܙܥ Verb shaken, confused, stir, trouble, stir 118 67 62046-15587 Third Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-15588 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5090 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-15589 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܡܬܝܬܪܝܢ ܡܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:9698 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62046-155810 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62046-155811 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܥܒܕܗ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ 2:15050 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62046-155812 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-155813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62046-155814 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-155815 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-155816 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܥܡܠܟܘܢ ܕ݁ܥܰܡܠܟ݂ܽܘܢ 2:15912 ܥܡܠ Noun toil, labour 417 165 62046-155817 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-155818 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-155819 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܣܪܝܩ ܣܪܺܝܩ 2:14807 ܣܪܩ Verb empty, void 392 156 62046-155820 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܡܪܝܐ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12364 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62046-155821 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.