<-- 1Corinthians 15:45 | 1Corinthians 15:47 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:46

1Corinthians 15:46 - ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܢܳܝܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the spiritual was not first, but the animal; and then the spiritual.

(Murdock) And the spiritual was not first; but the animal, and then the spiritual.

(Lamsa) Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.

(KJV) Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-15460 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-15461 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-15462 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62046-15463 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܢܝܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ 2:19678 ܪܘܚ Adjective spiritual 534 204 62046-15464 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-15465 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܢܝܐ ܢܰܦ݂ܫܳܢܳܝܳܐ 2:13499 ܢܦܫ Adjective natural 347 142 62046-15466 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܝܕܝܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4408 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62046-15467 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܢܝܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ 2:19678 ܪܘܚ Adjective spiritual 534 204 62046-15468 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.