<-- 1Corinthians 14:8 | 1Corinthians 14:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:9

1Corinthians 14:9 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܦ݂ܰܫܩܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܘܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܐܰܪ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) So you also, if you speak the word in a tongue, and there be no interpretation, how will it be known what you say ? Will you not be as if speaking with the air ?

(Murdock) So likewise if ye utter a discourse in a tongue, and there is no interpretation given, how will it be known what ye have said ? Ye will have been as if ye spoke into the air.

(Lamsa) Even so you, except you utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what you say? you shall speak as into the air.

(KJV) So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62046-14090 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-14091 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-14092 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-14093 - - - - - - No - - -
ܬܐܡܪܘܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ 2:1320 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-14094 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62046-14095 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܠܫܢܐ ܒ݁ܠܶܫܳܢܳܐ 2:11298 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 62046-14096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-14097 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-14098 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܦܫܩܐ ܡܦ݂ܰܫܩܳܐ 2:17382 ܦܫܩ Verb interpret, expound 468 181 62046-14099 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-140910 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܬܝܕܥ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ 2:8721 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-140911 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-140912 - Common - - - - No - - -
ܕܐܡܪܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ 2:23308 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-140913 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-140914 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܳܘܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:24603 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-140915 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62046-140916 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-140917 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-140918 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܡ ܕ݁ܥܰܡ 2:15772 ܥܡ Particle with 416 164 62046-140919 - - - - - - No - - -
ܐܐܪ ܐܳܐܰܪ 2:1 ܐܐܪ Noun air 1 13 62046-140920 - Common Singular - - - No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:27070 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-140921 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-140922 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.