<-- 1Corinthians 14:6 | 1Corinthians 14:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:7

1Corinthians 14:7 - ܐܳܦ݂ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܝܳܗܒ݁ܳܢ ܩܳܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݁ܽܘܒ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܐܶܢ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܺܝܢܬ݁ܳܐ ܠܰܚܒ݂ܰܪܬ݂ܳܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܡܰܪ ܐܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܩܶܫ ܀

Translations

(Etheridge) For those [things] also which have no life in them, and give voice, whether pipe or harp, if distinction be not made between a tone and its fellow, how can it be known what is sung, or what is played ? [Or, stricken.]

(Murdock) For even inanimate things that emit sound, whether pipe or harp, if they make no distinction between one sound and another, how will it be known, what is sung or what is harped ?

(Lamsa) For even when things without life, giving sound, whether flute or harp, except they make a distinction between one tone and another, how shall it be known what is sung or played?

(KJV) And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-14070 - - - - - - No - - -
ܨܒܘܬܐ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:17527 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62046-14071 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-14072 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-14073 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62046-14074 - - - - - - No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-14075 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܢܦܫܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ 2:13484 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62046-14076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܗܒܢ ܘܝܳܗܒ݁ܳܢ 2:8833 ܝܗܒ Verb give 188 91 62046-14077 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܩܠܐ ܩܳܠܳܐ 2:18632 ܩܠ Noun voice 506 193 62046-14078 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-14079 - - - - - - No - - -
ܐܒܘܒܐ ܐܰܒ݁ܽܘܒ݂ܳܐ 2:132 ܐܒܘܒܐ Noun pipe, flute 2 13 62046-140710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-140711 - - - - - - No - - -
ܩܝܬܪܐ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ 2:18602 ܩܝܬܪܐ Noun harp, instrument 505 193 62046-140712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-140713 - - - - - - No - - -
ܦܘܪܫܢܐ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ 2:17273 ܦܪܫ Noun difference, separation, discrimination 440 171 62046-140714 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-140715 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ 2:14989 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62046-140716 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62046-140717 - - - - - - No - - -
ܩܝܢܬܐ ܩܺܝܢܬ݁ܳܐ 2:18588 ܩܝܢܬܐ Noun musical sound 504 193 62046-140718 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܒܪܬܗ ܠܰܚܒ݂ܰܪܬ݂ܳܗ 2:6196 ܚܒܪ Noun friend, companion, associate, comrade, neighbour 125 69 62046-140719 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-140720 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܬܝܕܥ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ 2:8721 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-140721 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-140722 - Common - - - - No - - -
ܕܡܙܕܡܪ ܕ݁ܡܶܙܕ݁ܡܰܪ 2:5802 ܙܡܪ Verb sing, pipe 117 66 62046-140723 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-140724 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-140725 - Common - - - - No - - -
ܕܡܬܢܩܫ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܩܶܫ 2:13597 ܢܩܫ Verb knock 352 144 62046-140726 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.